Pytanie 1. Zamierzam postawić tablicę trwale związaną z gruntem, czy potrzebuję pozwolenie budowlane?

Przepisy prawa budowlanego regulują zasady umieszczania billboardów. Przepisy w Polsce są niejednolite i rekomendujemy zaczerpnięcie informacji dotyczącej pozwoleń w Starostwie Powiatowym - Wydziale Budownictwa właściwym dla miejsca postawienia tablicy. Przepisy dotyczące regulacji prawnych dotyczących umieszczania urządzeń reklamowych określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.  W orzecznictwie istnieje rozbieżność co do zakresu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem. Artykuł 29 ust. 2 pkt.6 wskazanej ustawy przewiduje, że tylko roboty budowlane polegające na zainstalowaniu tablic reklamowych przytwierdzonych do ścian budynku lub osadzonych na innej konstrukcji nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Z doświadczenia wiemy, że urzędnicy różnie interpretują te przepisy i warto zasięgnąć informacji we właściwym miejscowo Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.